Zvolte jazyk

Zpracování osobních údajů

picture.png

VAŠE PRÁVA JAKO PRÁVA DOTČENÝCH OSOB VE VZTAHU KE ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. PRÁVO NAMÍTAT PROTI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje i za účelem  přímého marketingu, činíme tak na základě oprávněného zájmu naší společnosti poskytovat našim klientům informace o novinkách, akcích, programech a jiných aktivitách, které by Vás mohly zajímat. Za tímto účelem nepotřebujeme váš souhlas. Zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu máte však právo kdykoli odmítnout – jinak řečeno, máte právo kdykoli požádat, abychom Vás za účelem přímého marketingu již dále nekontaktovali a dále nezpracovávali Vaše kontaktní údaje. Pokud zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu odmítnete, nebudeme Vás již dále za účelem přímého marketingu kontaktovat a nebudeme již dále za tímto účelem zpracovávat Vaše osobní údaje, tj. nebudeme Vám již dále zasílat informace o novinkách, akcích, rozšíření působnosti a aktivit.

 1. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požádat nás kdykoli o informaci, zda a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje. Na základě Vaší žádosti Vám vydáme potvrzení s informacemi, zda a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, a to způsobem podle Vašeho požadavku (telefonicky, e-mailem, poštou, osobně).

 1. PRÁVO NA OPRAVU

Máte právo, aby údaje, které o Vás zpracováváme, byly správné, aktuální a úplné. Za tímto účelem máte právo nás požádat o bezodkladnou opravu, aktualizaci, nebo doplnění neúplných osobních údajů.

 1. PRÁVO NA SPRÁVNOST A ZÁKONNOST ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo namítat nesprávnost a nezákonnost zpracovávání Vašich osobních údajů.

 1. PRÁVO NA VYMAZÁNÍ (ZAPOMENUTÍ)

Máte právo požádat nás, abychom Vaše osobní údaje vymazali, a to v těchto případech: již nejsou potřebné k účelu, za kterým jsme je zpracovávali; zpracováváme je nezákonně; povinnost jejich výmazu vyplývá z právních předpisů; byly získány od dítěte; jsou zpracovávány nad rámec účelu; odvolal (odvolala) jste svůj souhlas, který jste nám ke zpracovávání osobních údajů udělil (udělila).

 1. PRÁVO DOTČENÉ OSOBY, ABY SE NA NI NEVZTAHOVALO AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Máte právo, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracovávání Vašich osobních údajů včetně profilování, které se Vás týká nebo Vás obdobně významně ovlivňuje.

 1. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁVÁNÍ

Jako dotčená osoba máte právo nás požádat o omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud namítáte jejich správnost, a to během období, které nám umožní ověřit si jejich správnost, nebo v případě, že jejich zpracovávání je nezákonné.

 1. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OÚ

V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali. Souhlas můžete odvolat elektronicky, písemně, nebo osobně v sídle naší provozovny.

 1. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo nás požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů v elektronické podobě nebo v jiném běžně používaném a strojově čitelném formátu umožňujícím přenést Vaše osobní údaje jinému provozovateli. Pokud je to technicky možné, přenos Vašich údajů je možné zrealizovat přímo od jednoho provozovatele k druhému. Přenos Vašich osobních údajů je možný jen v případě, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě smluvního vztahu.

 1. PRÁVO PODAT STÍŽNOST ORGÁNU DOZORU

Jako dotčená osoba, o níž se zpracovávají osobní údaje, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, jehož účelem je zjistit, zda došlo k porušení práva při zpracovávání jejích osobních údajů, nebo došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů. Úprava náležitostí návrhu dotčené osoby nebo osoby, která tvrdí, že je přímo dotčená na svých právech ustanovených tímto zákonem, jakož i řízení o ochraně osobních údajů samotného je obsažena v ustanovení § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů. Orgánem dozoru je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE SVOJE VÝŠE UVEDENÁ PRÁVA UPLATNIT?

Máte-li zájem o uplatnění kteréhokoli z výše specifikovaných práv dotčené osoby, obraťte se písemně na adresu: Pražská 35, 811 04 Bratislava, nebo e-mailem na adresu: info@top-preklady.sk. Vaší žádostí se budeme zabývat a o výsledku Vás budeme informovat stejným způsobem, jakým jste žádost podal (podala).
Dokument o Záznamech o zpracovatelských operacích si můžete stáhnout zde.

Fakturační údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlete nám svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, slevách a akcích.