Zvolte jazyk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

picture.png

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. „Poskytovatelem“ se rozumí společnost TOP PREKLADY, s. r. o., se sídlem Pražská 35, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35972351, DIČ: 2022116459, DIČ: SK2022116459 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 38908/B.
2. „Objednatelem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, jíž Poskytovatel poskytuje služby na základě objednávky.
3. „Službami se rozumí překladatelské a tlumočnické služby a také další doplňkové služby poskytované Poskytovatelem na základě objednávek uskutečněných Objednatelem (dále jen služby).
4. Obchodní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká na základě objednávky Objednatele a na základě potvrzení takové objednávky Poskytovatelem.
5. Podmínky obchodního vztahu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou dohodou Objednatele a Poskytovatele.

II. OBJEDNÁVKA

1. Objednatel se objednávkou zavazuje zaplatit Poskytovateli za požadované překladatelské, tlumočnické nebo jiné služby odměnu.
2. Objednávka musí mít písemnou formu a lze ji uskutečnit elektronicky nebo na základě objednávky doručené, resp. předané osobně. Ve výjimečných případech a se souhlasem Poskytovatele může Objednatel objednávku uskutečnit i jinou formou.
3. Poskytovatel akceptuje objednávku Objednatele, na níž je uvedeno referenční číslo cenové nabídky pro poptávanou službu, konečná částka objednávky (s nebo bez DPH) a termín plnění.
4. Poskytovatel bez zbytečného odkladu potvrdí každou přijatou objednávku písemně nebo telefonicky. Za potvrzení objednávky se v případě překladatelských služeb považuje i fyzické převzetí podkladů určených k překladu od Objednatele.
5. Pokud Poskytovatel nepotvrdí Objednateli přijetí objednávky, resp. potvrdí přijetí objednávky s výhradami, má se za to, že obchodní vztah nevznikne, dokud k dohodě nedojde.
6. Obchodní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká i tehdy, pokud Objednatel akceptuje návrh Poskytovatele na změnu podmínek v objednávce.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A POSKYTOVATELE

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby ve smyslu podmínek specifikovaných v objednávce.
2. Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování služeb Objednateli bude dodržovat pokyny Objednatele. Pokud text/nahrávka/řečnický projev, který je předmětem objednávky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., je Objednatel povinen předat Poskytovateli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout Poskytovateli jiné pomocné materiály nebo do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude pověřena konzultací odborné terminologie. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré důvěrné informace získané během poskytování služby jsou obchodním tajemstvím a nebude takové informace poskytovat třetím osobám s výjimkou třetích osob, které musí přijít do styku s takovými důvěrnými informacemi za účelem jejich překladu, jazykové korektury nebo jiné úpravy textu nebo jejich využití jiným způsobem, pro jiné účely než účely poskytnutí sjednané služby bez předchozího souhlasu Objednatele, s výjimkou aplikace příslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Sbírky o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právo na zaplacení odměny vzniká Poskytovateli poskytnutím služby ve smyslu objednávky.

IV. REKLAMACE A STORNO ZAKÁZKY

1. Objednatel uplatňuje případné reklamace u Poskytovatele písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů od poskytnutí služby. V reklamaci je třeba uvést její důvod a popsat charakter vad na konkrétních případech.
2. Poskytovatel neodpovídá za nedodržení termínu dodání/poskytování služby, pokud bylo takové zpoždění nebo nedodání způsobené překážkou na straně Objednatele, vyšší mocí nebo třetí stranou a poskytovatel nemohl takovou překážku předvídat. Pokud se Poskytovatel a Objednatel dohodli, že služba bude dodána elektronicky, a Objednatel neobdrží službu včas, je povinen Poskytovatele na tuto skutečnost neprodleně upozornit. V opačném případě Poskytovatel není povinen uznat reklamaci Objednatele ohledně nedodržení termínu dodání služby.
3. V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel povinen zajistit na vlastní náklady nápravu.
4. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením podmínek v objednávce maximálně do výše dvojnásobku ceny objednávky.
5. V případě sporu o hodnocení dosažené jakosti se Objednatel a Poskytovatel zavazují uznávat posudek způsobilého kvalifikovaného specialisty nebo posudek soudního překladatele, resp. tlumočníka.
6. Pokud dojde k přijetí objednávky Objednatele, Objednatel je oprávněn zrušit takovou objednávku, pokud uhradí Poskytovateli část odměny připadající na již vyhotovenou část objednávky, nejméně však 50 % z celkové dohodnuté ceny v případě tlumočení a 20 % z celkové dohodnuté ceny v případě ostatních služeb.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek je platný ceník Poskytovatele, který je zveřejněn na stránce www.toppreklady.cz/cenik, z něhož se vychází při přípravě cenové nabídky.
2. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou v €€ bez DPH.
3. V případě poskytnutí dodatečných služeb, které nejsou uvedeny v Ceníku, bude cena a podmínky takové dodatečné služby stanoveny zvláštní dohodou.
4. Platba bude provedena na základě faktury vystavené Poskytovatelem, která bude sloužit jako daňový doklad. Faktura bude splňovat formální náležitosti faktury ve smyslu zákona. Poskytovatel může od Objednatele požadovat i platbu předem. V tom případě mu po potvrzení objednávky pošle zálohovou fakturu a po přijetí části nebo celé sumy objednávky uvedené na zálohové faktuře na účet a dodání služby vystaví fakturu jako daňový doklad.
5. Objednatel potvrzením objednávky uděluje Poskytovateli souhlas s tím, aby mu společnost TOP PREKLADY, s.r.o. vyúčtovávala poskytované služby fakturou vyhotovenou v elektronické formě ve smyslu § 75 odst. 6 zákona č. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6. Pokud není dohodnuto jinak, lhůta splatnosti faktur je 14 dní od vystavení.
7. Objednatel uhradí Poskytovateli 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení platby.
8. Jakákoliv platba ze strany Objednatele vůči Poskytovateli se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet Poskytovatele nebo dnem skutečného přijetí příslušné částky v hotovosti Poskytovatelem.

VI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

  1. Objednatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu Poskytovatele nebude kontaktovat interní ani externí dodavatele Poskytovatele (překladatele, tlumočníky, korektory apod.). Pokud se souhlasem Poskytovatele dojde ke kontaktu mezi Objednatelem a dodavatelem Poskytovatele, zavazuje se Objednatel nekomunikovat o záležitostech týkajících se obchodních podmínek obchodního vztahu.
    2. Objednatel je povinen zajistit Poskytovateli potřebnou součinnost a všechny informace potřebné k zajištění plnění objednávky. Pokud Objednatel tuto povinnost poruší, Poskytovatel není odpovědný za případné reklamace z důvodů, které mají souvislost s porušením této povinnosti.
    3. Poskytovatel se zavazuje, že bude při plnění předmětu objednávky postupovat s odbornou péčí. Poskytovatel se dále zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, požadavky Objednatele uvedené v objednávce, jakož i všechna smluvní ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky neurčují jinak, řídí se obchodní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem ustanoveními zákona číslo 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů.
2. Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s plněním objednávky budou přednostně řešeny vzájemnými jednáními a na základě vzájemné dohody.
3. Znění těchto obchodních podmínek je závazné.
4. Ujednání mezi Objednatelem a Poskytovatelem odlišná od těchto všeobecných obchodních podmínek mají přednost. Tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele mají vždy přednost před všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele.
5. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na stránce www.toppreklady.cz/obchodni-podminky. Verze obchodních podmínek na internetu je jedinou autentickou verzí Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele.
6. Tyto podmínky společnosti TOP PREKLADY, s.r.o. jsou platné a závazné pro všechny objednavatele jejích služeb od 1. ledna 2013.

Fakturační údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlete nám svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách, slevách a akcích.